Regulamin:

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.


2. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.


3. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki.


4. Jako rolnik ryczałtowy Sprzedawca jest zwolniony z podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art.43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Możliwe jest wystawienie Faktury RR przez Kupującego.


5. Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.


6. Zamówienia można składać przez całą dobę siedem dni w tygodniu przez cały rok. Wysyłka prowadzona jest od 1 kwietnia do 30 listopada(o ile pogoda na to pozwala).


7. W celu złożenia zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, w tym wybrać sposób zapłaty i dostawy.


8. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę ? wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia. E-mailem sklep informuje też o wysyłce paczki.


9. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:


przelewem na rachunek bankowy Sklepu,

gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej,

gotówką przy odbiorze osobistym na szkółce


10.W przypadku wyboru płatności na konto Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 10 dni od dnia jego złożenia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.


11.Sprzedawca realizuje dostawę towarów firmą kurierską.


12.Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego. Koszt przesyłki przy płatniści z góry to 18zł, a przy przesyłce pobraniowej 26zł. Ilość roślin nie ma znaczenia. Zakupy powyżej 300zł i przy wpłacie na konto przesyłka GRATIS (nie dotyczy przesyłek pobraniowych).


13.Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych i pełnych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia zamówienia).


14.Zamówienia realizowane są w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od daty zaksięgowania na koncie Sprzedawcy zapłaty za towar wraz z kosztami przesyłki lub złożenia zamówienia z opcją płatności przy odbiorze. Wysyłka wiosenna zamówień składanych zimą zaczyna się od 1 kwietnia o ile pogoda na to pozwala i realizowana jest wg. kolejności wpłat i może przedłużyć się do 14 dni.


15.Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.


16.W przypadku szkody wyrządzonej nieodebraniem lub odmową odebrania przesyłki przez Kupującego Sprzedawca ma prawo dochodzić od Kupującego naprawienia szkody ? na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.


17.Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie ? pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.


18.Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od
dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


19.W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zakupem towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.


20.Kupujący wypełniając formularz rejestracji/zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.


21.Wypełniając formularz rejestracji/zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


22.Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.


23.Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.


24.W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.


25.Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.i-sztorm-byliny.pl (zakładka ?Regulamin Sklepu?).